foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa w Nowym Borku - Wita :-)

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy w wyznaczonym przez szkołę terminie. Wniosek można pobrać u wychowawcy świetlicy, z kieszeni przy bocznym wejściu lub ze strony internetowej szkoły (pobierz).
  2. Listy dzieci przyjętych, obejmujące imiona i nazwisko dzieci, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej.
  3. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.
  4. Kryteria naboru.

Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas 0 – III spełniający kryteria:

- dzieci obojga rodziców pracujących;

- dzieci rodziców samotnie je wychowujących;

- dzieci dojeżdżające;

- dzieci z rodzin niepełnych

- dzieci oczekujące na rodzeństwo lub zajęcia pozalekcyjne

- dzieci z rodzin wielodzietnych

 

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w skład której wchodzą: wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas. 

 6. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy ze względów organizacyjnych, oczekują na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki w świetlicy w wybranym dniu i godzinie wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.

7. W przypadku ciągłej lub powtarzającej się nieobecności dziecka na zajęciach powyżej 2 miesięcy, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

8. W przypadku skreślenia ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy wychowawca ma obowiązek pisemnie poinformować rodziców o tym fakcie.

9. W wypadku rezygnacji z opieki świetlicowej rodzice są zobligowani do pisemnego poinformowania o tym fakcie  wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.

 10. Odwołania.

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte do świetlicy szkolnej może złożyć odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazana jest rodzicom w formie pisemnej za pośrednictwem poczty. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

11.  Terminarz:

1 –15 maja 2018 r. - składanie kart zgłoszeń do świetlicy

16 - 18 maja 2018 r. - posiedzenie komisji

24 maja 2018 r. - ogłoszenie wyników naboru, podanie listy zakwalifikowanych   dzieci na tablicy informacyjnej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ŚWIETLICY ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:

                       Kryterium I - Dzieci dowożone do szkoły (wymagany adres zamieszkania wpisany we wniosku przyjęcia do świetlicy (5 pkt)

                       Kryterium II - Dzieci obojga rodziców pracujących ( wymagana: pieczątka zakładu pracy potwierdzająca zatrudnienie rodziców - 4 pkt)

                       Kryterium III - Dzieci z rodzin niepełnych, matki lub ojcowie samotnie wychowujący dzieci (wymagane: podpisane oświadczenie
o posiadaniu dokumentu: prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację/ akt zgonu, lub podpisane oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez jednego
z rodziców  - 3pkt

                       Kryterium IV - Dzieci oczekujące na rodzeństwo do zakończenia zajęć szkolnych (2pkt).

                       Kryterium V - Wielodzietność rodziny ucznia (1pkt).

UWAGA:

Na życzenie dyrektora szkoły rodzic jest zobowiązany przedstawić do wglądu oryginał dokumentu, na który się powołuje.

 

W naszej świetlicy szkolnej dużo się zmieniło, zaszły nowe długo oczekiwane zmiany, dzięki którym pobyt dzieci na świetlicy stał się dużo bardziej atrakcyjny.

Składamy serdeczne podziękowania FUNDACJI BANKU PEKAO S.A. IMIENIA DR MARIANA KANTONA za sfinansowanie napisanego jeszcze w zeszłym roku projektu „Kolorowy świat Świetliczaków”.
Dzięki fundacji udało nam się spełnić marzenia dzieci, co jest dla nas najważniejsze. Za otrzymane wsparcie finansowe wyposażyliśmy świetlicę w nowe gry planszowe i edukacyjne, puzzle, układanki. Został zakupiony kompletny zestaw plastyczny (kredki, farby, bibuła, bloki, nożyczki, kleje), wyposażyliśmy kącik kuchenny w zestaw szafek oraz akcesoriów kuchennych (naczynia, zestaw pieczywa, ciasteczek, zestaw sałatkowy), kącik konstrukcyjny zostanie doposażony w klocki, a już teraz dzieci mogą bawić się kolejką drewnianą. Dużą popularnością cieszy się gra Jenga. Dzięki chuście animacyjnej zabawy na sali i boisku szkolnym staną się dużo bardziej atrakcyjne. 14 marca br. rozpoczęliśmy warsztaty wielkanocne, na których dzieci wykonują kartki, pisanki oraz różne ozdoby świąteczne. Nie wszystkie zaplanowane zabawki oraz pomoce zostały już zakupione, ale są sukcesywnie zamawiane i już niebawem znajdą się w naszej nowej kolorowej świetlicy.
Radość dzieci z nowych gier, zabawek jest ogromna, uczniowie nie mogą doczekać się zajęć na świetlicy. Z wypiekami na buziach otwierają nowe paczki i wspólnie się bawią.
Składam podziękowania Pani Jolancie Lis, Pani Jolancie Szczepan oraz Pani Barbarze Kochanowicz za pomoc w napisaniu projektu „Kolorowy świat Świetliczaków”.

Składam również podziękowania Pani Grażynie Paluch za przekazane puzzle i gry do świetlicy, oraz Pani Monice Pluta za przekazane materiały.

 

Podczas dwóch miesięcy zajęć w nowym roku szkolnym uczniowie wykonali wiele ciekawych jesiennych prac plastycznych. Lepiliśmy jeżyki z masy solnej oraz sosnowych igieł, robiliśmy kompozycje z jesiennych liści, malowaliśmy jesienne krajobrazy, wyklejaliśmy bibułą jesienne drzewa. Za pomocą słomki do napojów oraz farb malowaliśmy jesienne liście tańczące na wietrze. Za swoje prace dzieci otrzymąły znaczki motywacyjne, określone w regulaminie Świetlicowych Sprawności. Korzystając z pięknej pogodny dużo czasu spędziliśmy na świeżym powietrzu, zbieraliśmy kasztany, bawiliśmy się na placu zabaw oraz boisku szkolnym. We wtorki spotykamy się w ramach Klubu Gier Planszowych pod patronatem firmy GRANNA, od której dostaliśmy już dwie gry planszowe. Uczniowie chętnie biorą udział w zabawach ruchowych, integracyjnych, rozwiązują zadania pobudzające logiczne myślenie oraz odrabiają prace domowe.

Poniedziałek 

w godzinach: 11.55 - 15.30; nauczyciel: Edyta Słowik

Wtorek

w godzinach: 08.00 - 08.45: nauczyciel: Edyta Słowik

w godzinach: 12.50 - 13.45; nauczyciel: Iwona Pociask

w godzinach: 13.45 - 15.30; nauczyciel: Jolanta Szczepan / ks. Tomasz Bednarz

Środa

w godzinach: 12.50 - 13.45; nauczyciel: Jolanta Szczepan

w godzinach: 13.45 - 15.30; nauczyciel: Jolanta Szczepan / Jolanta Lis / Magdalena Kociubińska

Czwartek

w godzinach: 11.55 - 13.45; nauczyciel: Edyta Słowik

w godzinach: 13.45 - 14.30; nauczyciel: Justyna Zapiór

w godzinach: 14.30 - 15.30; nauczyciel: Bożena Hańczyk

Piątek

w godzinach: 12.50 - 15.30; nauczyciel: Edyta Słowik

Świetlicowe sprawności.
Uczniowie mają szansę zdobyć następujące sprawności:
• Czyścioszek
• Sowa mądra głowa
• Artysta malarz
• Ekolog
• Sportowiec
• Wzorowy Świetliczak

Regulamin przez cały rok będzie wisiał na świetlicowej gazetce – zawsze można do niego zerknąć i przypomnieć sobie, jakie wymogi trzeba spełnić, aby zdobyć daną sprawność.
Uczniowie będą zdobywali karteczki z poszczególnych kategorii sprawności.
Zdobywanie świetlicowych sprawności polega właśnie na gromadzeniu karteczek przez ucznia, np. żeby zostać świetlicową Sową Mądrą Głową należy zdobyć jak najwięcej karteczek:
• za odrabianie zadań domowych
• za czytanie
• za rozwiązywanie testów, quizów, łamigłówek czy rebusów.
Dwa razy w roku będzie odbywało się uroczyste podsumowanie:
- pod koniec pierwszego semestru wszyscy uczniowie, którzy zdobyli sprawności, zostaną nagrodzeni drobnym upominkiem i dyplomem
- na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego nagrody dostaną tylko ci uczniowie, którzy zdobyli najważniejszą sprawność – Wzorowego Świetliczanina.
Oto jakie wymagania potrzebne są do zdobycia poszczególnych sprawności:

CZYSCIOSZEK
1. sprząta swoje miejsce pracy lub zabawy,
2. pomaga innym dzieciom w porządkach, odkłada gry i zabawki na miejsce,
3. chętnie segreguje gry i zabawki
4. plecak zawsze kładzie na miejsce
5. nie śmieci w świetlicy
6. chętnie, sam układa stoliki i krzesełka.

SOWA MĄDRA GŁOWA
1. chętnie odrabia prace domowe
2. pomaga innym w odrabianiu zadań domowych
3. chętnie uczestniczy w zajęciach czytelniczych
4. rozwiązuje łamigłówki i zadania pobudzające logiczne myślenie: zagadki, rebusy, quizy, krzyżówki, ukryte wyrazy, prawda - fałsz
5. układa puzzle

ARTYSTA MALARZ
1. w ciągu semestru uczestniczy w zajęciach plastycznych
2. wykonuje starannie prace plastyczno - techniczne w semestrze
3. starannie i do końca koloruje kolorowanki

EKOLOG
1. nie zaśmieca najbliższego otoczenia
2. zbiera śmieci po sobie i po innych
3. poszerza swoją wiedzę o przyrodzie (wykonanie plakatu o tematyce przyrodniczej, zbieranie ciekawych okazów przyrodniczych)
4. zbiera surowce wtórne ( baterie, makulaturę, nakrętki).

SPORTOWIEC
1. bierze chętnie udział w zabawach ruchowych i konkursach
2. przestrzega zasad fair play
3. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
4. umie współdziałać w grach zespołowych

WZOROWY ŚWIETLICZAK
1. zdobył co najmniej trzy świetlicowe sprawności
2. jest dobrym kolegą lub dobrą koleżanką
3. chętnie bierze udział w proponowanych przez nauczyciela zajęciach różnego typu i rodzaju.

Przydatne linki

1 gł

 Urząd Miejski w Błażowej

 

logo UM

 Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Krakowie

indeksoke

Ministerstwo Edukacji Narodowej

imagesmen

Kontakt

36 - 030 Błażowa

Nowy Borek 331

tel./fax. 17 22 98 235

e - mail: spnborek@gmail.com

Projekty

mFundacja mass logotyp ikona sowa rgb 1

działaj lokalnie

 

pobrane

Nasze osiągnięcia

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Nowym Borku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2020 spnborek.pl Rights Reserved.